Artboard 23 Artboard 1

Gizlilik Politikası

Sokaklar Bizim Derneği Gizlilik Politikası

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup, 7 Nisan 2016 tarihinde kısmen, 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren ise tamamen yürürlüğe girmiştir. Kanun; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. Bu nedenle, Sokak Bizim Derneği (“Derneğimiz”) adına sizi kişisel verileri koruma politikamız hakkında bilgilendirmek isteriz.

Twitter üzerinden kamuya açık olarak paylaştığınız ve Derneğimiz bünyesindeki kaldirimnerede.org sitesi aracılığıyla harita görselleştirilmesi sağlanan kullanıcı adı, paylaşım tarihi, paylaşım saati, paylaşımın konumu, paylaşılan fotoğraf ve kamuya açık olarak paylaştığınız diğer kişisel verileriniz (“Kişisel Verileriniz”), Derneğimiz tarafından, Kaldırım Nerede? Kampanyası kapsamında yaya olarak kaldırımda yaşadığımız sorunları tespit etmek ve sorunların yaşandığı noktaları haritalamak amaçlarıyla, Kanun hükümlerine uygun olarak toplanmakta, işlenmekte ve ifşa edilmektedir.

Derneğimiz Kişisel Verilerinizi Kaldırım Nerede? Kampanyası’nın yürütülmesi amacıyla bağlantılı olarak kaldirimnerede.org aracılığı ile kamuyla paylaşacaktır.

Derneğimiz, kamuya açık olarak paylaştığınız Kişisel Verileriniz haricinde size ait başka bir veriyi toplamayacak, işlemeyecek ve ifşa etmeyecektir.

Kanun’un 11. Maddesi tahtında Kişisel Verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • Kişisel Verileriniz’in işlenip işlenmediğini öğrenmek;

  • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek;

  • Kişisel Verileriniz’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek;

  • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verileriniz’in aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek;

  • Kişisel Verileriniz’in eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek;

  • Kişisel Verileriniz’in işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kişisel Verileriniz’in silinmesini veya yok edilmesini istemek;

  • Kanun’un 7. Maddesi uyarınca, yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, Kişisel Verileriniz’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek;

  • İşlenen Kişisel Verileriniz’in münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhinize sonuçlara itiraz etmek; ve

  • Kişisel Verileriniz’in Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığınız fiili zararın giderilmesini talep etmek.

Derneğimiz, hukuki ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak, mevzuata uygunluk ve Kişisel Verileriniz’in güvenliğini sağlamak adına, işbu Kişisel Veri Politikası’nı zaman zaman güncelleyebilir. Kişisel Veri Politikası’nın güncel haline her zaman kaldirimnerede.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Talepleriniz ile ilgili olarak ve Derneğimiz’in Kanun ve yürürlükte olan diğer veri koruma mevzuatına ilişkin uyum ve politikalarına dair daha fazla bilgi edinmek için bize info@sokakbizim.org adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Derneğimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.